Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård

FYFFE föryngring av AFFE (arbetsgruppen för FASTERs förnyelse)

Kvalitetssystemen skall säkerställa att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses.

Förrådshantering och transporter av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad ska ske så, att godsets renhetsgrad bevaras ända fram till patienten.

Att utarbeta riktlinjer vid förrådshantering och transport av medicintekniska produkter (både engångs- och flergångs) med specificerad renhetsgrad,, för att säkerställa att renhetsgraden bevaras i alla led fram till användningen och garantera patienten en lämplig produkt.

Riktlinjerna kan användas som underlag för kvalitetssystem enligt SOSFS 2005:12. De kan vara vägledande vid om- och nybyggnad av lokaler. De kan vara utgångspunkt för utbildning för att höja kompetensen hos dem som arbetar med förpackning, lagerhållning och hantering av dessa produkter.

Riktlinjerna är tillämpliga såväl vid leverans till vårdgivaren som inom dennes egen organisation.

Målgruppen är sålunda centraldepåer, sterilcentraler, operations- och vårdavdelningar samt övriga enheter där sterilgods hanteras, både inom offentlig och privat sektor.

Mer finns att läsa i det publicerade dokumentet.